Biodiversiteit (insectennetwerk)

Biodiversiteit (insectennetwerk)

Uit de bestemmingsreserve kapitaalgoederen is eenmalig extra geld beschikbaar gesteld  voor de komende jaren om meer te vergroenen en de biodiversiteit te bevorderen. Voor biodiversiteit is voor 2020 € 50.000 euro extra vrijgemaakt voor het insectennetwerk. Voor de begroting 2021 wordt structureel geld aangevraagd voor het insectennetwerk. Gelet op de huidige crisis is het natuurlijk afwachten of dat geld er ook daadwerkelijk gaat komen, of dat er andere keuzes gemaakt (moeten) worden. 
 
Voor het aanleggen van het insectennetwerk wordt nu eerst een begin wordt gemaakt door een deel van de bermen die nu worden geklepeld dit jaar gefaseerd te maaien en het maaisel af te voeren. Op termijn zal dit leiden tot meer bloemen in de bermen.  Op bijgevoegd kaartje kunt u zien om welke bermen het gaat (lichtpaarse bermen, Wens 2020). Let op: niet alle wensen voor bloemrijke bermen kunnen worden vervuld omdat ze niet onderdeel uitmaken van het netwerk.
 
Mocht u nog meer willen lezen (achterliggende stukken), dan kunt u deze vinden via onderstaande link (agendapunt nr. 10):
 
 
Vergroenen
Naast bovengenoemd insectennetwerk willen we ook nog meer inzetten op vergroenen in zijn algemeenheid. Er is al een begin gemaakt met particuliere vergroeningsacties als Steenbreek (zie: https://sudwestfryslan.nl/onderwerp/steenbreek/). Dit willen we graag uitbreiden door ook te kijken naar mogelijkheden voor omvormen van ‘steen’ naar ‘groen’ in de openbare ruimte. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het weghalen van weinig/niet gebruikte stoepen. 
 
Ziet u als dorps-/stads-/wijkbelang mogelijkheden voor vergroening in uw eigen omgeving, dan kunt u dit aan ons doorgeven. Zoals gezegd kunt u locaties aangeven zoals stoepen, parkeervakken, ongebruikte verhardingen enz. Het doorgeven van mogelijkheden betekent niet automatisch dat het ook direct wordt omgevormd, maar de mogelijkheid is er wél. We gaan er wel van uit dat er voor een mogelijke omvorming redelijk draagvlak is binnen de kern. 

Andere agendapunten

Inrichting Ds. Touwenlaan

De Ds. Touwenlaan is één van de drukste straten in Makkum. De straat verkeert in een erg slechte staat en er wordt te hard gereden. Het Plaatselijk belang Makkum zet zich in om een vernieuwing en herinrichting van de Touwenlaan voor elkaar te krijgen. De gemeente Súdwest Fryslân heeft een nieuwsbrief gepubliceerd waarin zij een […]

Lees meer >

Tichelwurk Makkum

De gevolgen van vergrijzing is ook een item waar Plaatselijk Belang Makkum mee worstelt. Daarbij komen de vele veranderingen in de ouderenzorgen die door de overheid zijn doorgevoerd. Denk hierbij aan bezuinigingen, personeelstekorten en een beroep op de participatiemaatschappij. Ook richt het beleid van de overheid zich op het zo lang mogelijk thuis blijven wonen. […]

Lees meer >

Brug natuurgebied zuidwaard

Lees meer >

Havenvisie

Lees meer >