Category Archives: Stukken

PBM 1909-2019 110 jaar

PBM Jubileum 110 jarig bestaan 1909 – 2019

Enquete Gemeente m.b.t. de staat van het onderhoud in Makkum

Dorpsvisie 2019; officiële overhandiging aan de Burgemeester medio september

Jaarvergadering 30-03-2017

Verslag van de 108e Jaarvergadering op 30 maart 2017

Opening
Op donderdag 30 maart 2017 wordt de 108e ledenvergadering van Plaatselijk Belang Makkum gehouden in M.F.C. Maggenheim te Makkum. Namens het bestuur van Plaatselijk Belang Makkum heet voorzitter Martin de Jong de leden, raadsleden, wijkagent en genodigden van harte welkom en opent de jaarlijkse ledenvergadering. Er zijn 33 leden aanwezig op deze ledenvergadering van Plaatselijk Belang Makkum.

Mededelingen
Onder ander aanwezig deze avond: Klaas Visser van het FNP, dienstdoend wijkagent Sierd Steigenga, Titus Sijmonsma van Doarpswurk, Sandra Ordelman van Timpaan, Bauke van Dijk als gemeente raadslid van D66 en tot slot Arjen Doedel van platform Kosta.

Verslag Jaarvergadering 1 april 2016
De verslagen liggen voor de aanwezigen op de tafels en zullen ook op de nieuwe website van Plaatselijk Belang Makkum worden geplaatst. Anders dan voorgaande jaren wordt het verslag niet meer voorgelezen. Aangezien er geen vragen zijn, wordt het verslag van de jaarvergadering vastgesteld.

Jaarverslag 2016/2017
De verslagen liggen voor de aanwezigen op de tafels en zullen ook op de website van Plaatselijk Belang Makkum worden geplaatst. Tevens wordt dit verslag ook niet voorgelezen zoals voorgaande jaren. Er is n.a.v. het verslag een opmerking vanuit de zaal:
Plaatselijk Belang Makkum wordt gecomplimenteerd over de mooie flyer die Plaatselijk Belang Makkum heeft uitgebracht.
Na deze vragen wordt het jaarverslag 2016/2017 vastgesteld.

Financieel verslag 2016
Penningmeester Jannie Lutgendorff geeft een toelichting op het financiële verslag over 2016 die ook op de tafels in de zaal liggen.  We zijn nog bezig met het cadeau voor Makkum. Er zijn geen vragen of opmerkingen over het verslag.

Verslag kascommissie en benoeming nieuw kascommissielid
De voorzitter geeft het woord aan de kascommissieleden Paul Doedel en Joep Bergsma. De kascommissieleden zijn langs geweest bij de penningmeester en de kas klopt exact. Er wordt decharge verleend door de kascommissieleden. Paul Doedel neemt dit jaar afscheid van de kascommissie en zijn functie wordt overgenomen door Piet Venema. Jan Volbeda zal plaatsnemen als reservelid.

Begroting 2017
Penningmeester Janny Lutgendorff geeft een korte toelichting op de begroting voor 2017, welke ook op de tafels in de zaal liggen.
De contributie loopt terug door minder leden. De aanwezigen stemmen in met de begroting voor 2017.

Bestuursverkiezing
Dit jaar zijn er 2 aftredende en niet herkiesbare bestuursleden. secretaresse Jolanda Dolman-Eisma en bestuurslid Zus Boonstra worden bedankt voor hun jarenlange inzet voor Plaatselijk Belang Makkum. Zij ontvangen de gebruikelijke bloemen en cadeaubon voor hun inzet. De behoefte aan nieuwe bestuursleden werd hierna nogmaals aangekaart, twee personen werden al aangehaald als eventuele leden en later zal vanuit de zaal een derde vrijwilliger zich melden. Deze personen zijn Marc Kamerbeek, Ruud Wijntjes en Catrinus v/d Meer.

Wijkagent Sierd Steiginga
De wijkagent van Makkum, Sierd Steiginga, geeft een opsomming van de cijfers over 2016:

– Er is 3x een woning inbraak geweest.
– Er is 2x een inbraak geweest op de camping.
– Er zijn 4 pogingen tot inbraak geweest.
– Er zijn 48 meldingen geweest van vernielingen
– Er zijn 9 mishandelingen gemeld.
– Er zijn 88 diefstallen gemeld.
– Er zijn 3 overtredingen geweest m.b.t. rijden onder invloed
– Er waren 21 meldingen m.b.t. overlast veroorzaakt door jeugd.
– Er waren 38 meldingen van overlast veroorzaakt door verwarde personen. Hier kan bij vermeld worden dat er het afgelopen jaar meerdere probleemgezinnen in Makkum geplaatst zijn met een GGZ achtergrond.

Parkeren
De politie geeft aan dat parkeerovertredingen en het beboeten hiervan geen prioriteit heeft. Met name door het feit dat de blauwe zones niet juist zijn aangegeven bij binnenkomst van het dorp,  blijkt dat uitgedeelde boetes vaak met succes werden aangevochten. De blauwe zone blijkt dus vaak een grijze zone te zijn.

Whatsapp buurtpreventie
Er is een buurt in Makkum inmiddels actief met Whatsapp buurtpreventie, ofwel WABP. Sierd geeft aan dat deze groepen op initiatief van bewoners worden  gevormd.

Rondvraag

Catrinus vd Meer biedt zich aan voor een bestuursfunctie in Plaatselijk Belang Makkum. Hij geeft aan dat er meerdere punten van aandacht zijn. Tijdens zijn ritjes van het strand naar het dorp zijn hem een aantal situaties opgevallen. Deze situaties heeft hij gefotografeerd en aan de gemeente overhandigd. De gemeente doet er echter niets mee omdat het digitaal aangeleverd dient te worden. Discussie volgt en Marc Kamerbeek geeft aan dat als hij zijn genomen foto’s digitaal inlevert, het vrijwel gelijk in behandeling wordt genomen door de gemeente en zijn klachten binnen 3 maanden kunnen worden opgelost.

Opmerking vanuit de zaal over de tuintjes in Makkum; men vind sommige tuinen niet om aan te zien.

Complimenten met betrekking tot de aankleding van de tuinen rondom de rotondes. Met name de bloemen, die er prachtig bijstaan.

De heer Appeldorn maakt zich zorgen om Makkum en vindt dat de verpaupering toeslaat. De Belboei wordt niet meer gelezen en de consumenten weten de winkels niet meer te vinden.

Sandra Ordelman van Timpaan licht in het kort haar werkzaamheden toe.

Er volgt nog een opmerking met betrekking tot het vormen van een dorpsvisie; moet alleen Plaatselijk Belang Makkum zich hierover buigen of zal dit in samenwerking moeten gebeuren met andere verenigingen?

Parkeren: De bus heeft bijna geen ruimte om de bocht te nemen bij de Jumbo als er auto’s tegen de heg aan geparkeerd staan. Er worden op dit stuk asfalt vaak hoge snelheden behaald dus snelheidsremmende maatregelen zoals drempels worden genoemd.

Er wordt een vraag gesteld over het ondernemersfonds. Deze vraag wordt doorverwezen naar de OVM/VVB.

Bauke van Dijk oppert het idee om de weg langs de Zeedijk voor bestemmingsverkeer te gaan gebruiken en het overige verkeer over de Weersterweg te sturen, dit om de uitstraling van de regio te verbeteren en deze weg beter begaanbaar te maken voor fietsers. Hierna komt het nieuwe plan van een binnendijks fietspad ook ter sprake, hier is echter nog niet veel over bekend.

De ondergrondse vuilcontainers op de haven zijn vaak rommelig en er wordt vaak afval naast gedumpt. Niet echt een visiteplaatje voor Makkum.

Pand Tichelaar is voor velen een doorn in het oog, onkruid en verpaupering van het pand zorgen voor een trieste binnenkomst van Makkum. De hoek ter hoogte van de  DA drogist is onoverzichtelijk en er wordt vaak te hard gereden in de Kerkstraat.

Arjen Doedel heeft enkele punten; de bewegwijzering die nog maar enkele jaren staat is al aan het corroderen aan de voet, of dit nog onder een eventuele garantie/coulance zal vallen. Rotondes zijn geen visitekaartje van Makkum. Bij navraag bij Tichelaar blijkt dat tegels bijmaken geen optie meer is en er zal iets anders bedacht moeten worden.

Titus Sijmonsma van Doarpswurk
De Doarpswurk Mienskip is opgericht na de Inspiratiedag die op 21 november 2014 werd gehouden. Na afloop van deze dag konden deelnemers aangeven of ze lid wilden worden van de klankbordgroep die meedenkt met de Doarpswurkmedewerkers en deze van ideeën en adviezen voorziet. De groep bestaat uit ruim twintig vertegenwoordigers van dorpsbelangen, dorpshuizen en lokale initiatieven. Betrokken burgers die hun kennis en ervaring willen delen.

Het doel van deze groep is het adviseren van Doarpswurk over belangrijke thema’s en het informeren over behoeftes uit de dorpen. Het beleid is te lezen in de missie en visie.

Toekomst
Doarpswurk denkt na over haar rol in de toekomst en ziet dat partnerorganisaties en de overheden als provincie en gemeenten dit ook doen. Haar huidige rol is om dorpen te stimuleren en ondersteunen op het gebied van burgerinitiatieven die de leefbaarheid bevorderen. Doarpswurk ontvangt hiervoor financiering vanuit het plattelandsbeleid van de provincie. Dit beleid eindigt in 2017 en daarmee is de financiering na 2017 nog onzeker.

Na de presentatie/inleiding van Titus hebben we groepen gevormd met de aanwezigen die per onderwerp hun ideeën konden ventileren.

Er waren drie onderwerpen:

– Recreatie

– Zorg en welzijn

– Wonen

Hierna hebben wij ieder zijn/haar email adres genoteerd om ieder op de hoogte te houden wat voor vervolg PBM hieraan wil geven in verband met de dorpsvisie.

Sluiting
De vergadering wordt rond 22.30 uur door voorzitter Martin de Jong afgesloten. Hij bedankt de aanwezigen voor hun komst en inbreng.

 

 

 

 

Jaarverslag 2017

Jaarverslag 2017

April


Duurzame energie Afsluitdijk
PBM is uitgenodigd voor een overleg over Duurzame Energie Afsluitdijk met wethouder Offinga en de dorpsbelangen Wons, Zurich en Kornwerderzand en Rijkswaterstaat. Op en rond de Afsluitdijk zijn allerlei projecten bezig en een van de belangrijkste onderdelen van Rijkswaterstaat is het veilig en toekomstbestendig maken van de Afsluitdijk. Daarnaast wil men de afsluitdijk duurzaam en aantrekkelijk maken.

De projecten bestaan uit het ontwikkelen van een beleefcentrum op Kornwerderzand, de vismigratierivier, de stromingscentrale, verbreding van de sluis en de realisatie van een gemaal. Naast deze projecten wil men de afsluitdijk energieneutraal maken. Op dit moment is de Afsluitdijk energieneutraal maar door de realisatie van het grootste gemaal van Europa is er extra energie nodig. De extra energie wordt geschat op 20-30 GWh en RWS heeft het plan ontwikkeld om deze extra energie op te wekken via zonnepanelen. Op 2 mei is er een grotere bijeenkomst.

Mei


Duurzame energie Afsluitdijk
PBM is aanwezig geweest bij de 1ste bijeenkomst Duurzame Energie Afsluitdijk. Er was een grote opkomst bij het overleg. Er waren veel reacties en wordt nog een vervolgbijeenkomst gepland.

Plannen voor Federatie van Dorpsbelangen
PBM is bij een bijeenkomst geweest voor een eventueel nieuw op te zetten Federatie voor dorpsbelangen in Folsgeare. Dit initiatief van Dorpsbelang Folsgeare is uiteindelijk op niets uitgelopen.

Omgevingsfonds
PBM gaat naar een bijeenkomst over een op te richten Omgevingsfonds “van en voor de regio”  waarover de gemeente Súdwest-Fryslân en het Windpark Fryslân een overeenkomst hebben gesloten. Op grond van de gesprekken die zijn gevoerd (o.a. met PBM), worden aanbevelingen voorbereid over doel, inrichting en organisatie van een Omgevingsfonds. Makkum was goed vertegenwoordigd bij deze bijeenkomst.

Dodenherdenking
PBM legt op 4 mei een krans bij het monument ter nagedachtenis aan de oorlogsslachtoffers.

Rotondes
PBM vraagt de gemeente hoe het komt met de rotondes in Makkum. Ze zijn behoorlijk beschadigd. Geen reclame voor Makkum.

Afval haven
De gemeente wordt eveneens gevraagd hoe het zit met het afval van toeristen op de haven. Het is er vaak een chaos.

Fries Merenproject
Op 20 mei wordt het Fries Merenproject officieel afgerond.

Dorpsvisie
De opgehaalde informatie van de jaarvergadering m.b.t. de dorpsvisie is gebundeld en wordt gedeeld met Doarpswurk, met de vraag: Hoe nu verder?

Juni


Duurzame Energie Afsluitdijk
Er volgt een 2de avond over de Duurzame Energie Afsluitdijk waar PBM aanwezig is . Op veel vragen die in de bijeenkomst van 2 mei zijn gesteld is in deze tweede bijeenkomst antwoord gegeven. Aan de tafels vonden levendige en constructieve discussies plaats. Puzzelstukjes komen op hun plek. Aan het einde van de bijeenkomst is aangekondigd dat Rijkswaterstaat halverwege september het ontwerpplan ter inzage wil leggen.

Friese Merenproject
Op 20 mei is er bij de afronding van het Friese Merenproject een schildje overhandigd aan PBM. We bevestigen dit op de kopse kant van een halfrond bankje in het centrum.

Mountainbikeroute
Er zijn plannen voor een mountainbikeroute op de “stjonkpôlle”.

Juli / augustus / september


Rotondes
In overleg met de gemeente wordt er gekeken naar eventuele aanpassingen van de rotondes. Als eerste optie wordt er bekeken of de rotondes gerestaureerd kunnen worden.

Ondergrondse containers centrum
We gaan bij bewoners van het centrum polsen of er behoefte is aan ondergrondse containers. Helaas ging dit niet door, volgens de gemeente is het scheiden van het afval bij ondergrondse containers een probleem.

Daarnaast zou dan het hele centrum weer op de schop moeten.

Parkeren centrum
Het parkeren in het centrum is een punt van aandacht. Vanwege het ontbreken van handhaving worden auto’s overal maar neergezet. Zo jammer nu het centrum zo mooi is opgeknapt.

Zwerfafval
PBM vraagt de gemeente naar de mogelijkheden voor het opruimen van zwerfafval. De gemeente kan grijpers, vuilniszakken en een container leveren.

Kruising Haitsmaleane / Weersterweg
Kan deze kruising ook een rotonde worden i.v.m. de veiligheid? Evt. ook aan bushalte op die plek? Deze vraag wordt gesteld aan de gemeente.

Dorpsvisie
PBM plant een datum in november om de dorpsvisie samen met een aantal inwoners verder uit te diepen.

Windmolens Hiddum Houw
Arjen Doedel is mede namens PBM aanwezig bij een bijeenkomst over de windmolens op Hiddum Houw. Bijeenkomst valt samen met vergadering PBM.

Haven / sluis/ brugbediening
PBM krijgt signalen dat het ergernissen zijn over de haven/sluis/brugbediening. Vaak lange wachttijden voor bruggen/sluis. Soms doen toeristen er ook erg lang over om van Horjusbrug naar haven te komen.

PBM kaart dit aan bij de gemeente. We vragen ook of het mogelijk is dat Makkumers een abonnement kunnen kopen voor de sluis, zodat Makkumers met hun bootje ook wat vaker naar ‘buiten’ kunnen.

Ds. L. Touwenlaan
PBM vraagt gemeente wanneer de Ds L. Touwenlaan op agenda staat voor renovatie.

Bord gemeente Wûnseradiel
Bij de stort staat nog een oud, vies, kapot bord van de gemeente Wûnseradiel. PBM vraagt de gemeente dit bord te verwijderen.

Overleg Maggenheim
PBM is aanwezig bij het gebruikersoverleg van MFC Maggenheim.

Oktober


Dorpsvisie
Titus Sijmonsma schuift aan bij de vergadering van PBM om de dorpsvisie-avond in november voor te bereiden.

Stakeholdersbijeenkomst Nieuwe Afsluitdijk
PBM is aanwezig bij een stakeholdersbijeenkomst voor de Nieuwe Afsluitdijk, waarbij een stand van zaken wordt gegeven.

Pinautomaat Rabobank
PBM krijgt bericht van de Rabobank dat de pinautomaat in het centrum wordt gesloten i.v.m. het risico op een plofkraak.
Er wordt gevraagd naar andere opties voor de plaatsing van een zogenaamde pinbunker.

Rotondes
Tichelaar heeft aangegeven de rotondes niet te kunnen restaureren. Er wordt nu gezocht naar een alternatief.

Afscheidsruimte
Het is niet algemeen bekend dat er nog steeds een aula /afscheidsruimte  is in Avondrust. PBM wist dit ook niet. We plaatsen een berichtje in de Belboei.

November


Dorpsvisie
De dorpsvisie-avond is niet doorgegaan. Er waren maar 3 belangstellenden.
We zullen ons nu beraden op: hoe nu verder?

AED
In de pinruimte van de Rabobank hangt ook de AED. Die moet,  nu de Rabobank een andere plek zoekt voor een pinautomaat,  ook verplaats worden. PBM vindt de portiek van de bibliotheek een geschikte plaats. We gaan hier werk van maken.

Sluisabonnement
Er blijkt al een abonnement voor de sluis verkrijgbaar te zijn voor inwoners. Zo’n abonnement kost € 75,00.

Informatieavond ontwerp-rijksinpassingsplan Afsluitdijk
PBM is aanwezig geweest bij de informatieavond.

Sluis
PBM heeft een overleg gehad met de gemeente over de veiligheid van de sluis (m.n. de toegang vanaf het Vallaat). Standpunt van PBM is: veiligheid staat voorop. Onderzoek de beste (en minst ingrijpende) optie. Overleg ook met bewoners

December


Pinautomaat
Gezamenlijk met Rabobank, gemeente SWF, OVM en VVB wordt er gekeken naar een andere plek voor de pinautomaat.

Omgevingsfonds
PBM is aanwezig op de regiobijeenkomst oprichting Omgevingsfonds.

Toiletgebouw Turfmarkt
Van een inwoner krijgen we de tip voor het plaatsen van een toiletgebouw aan de Turfmarkt. Voor de mensen die daar liggen met hun bootje is de haven wel een heel eind lopen. In Workum is ook een kleine unit geplaatst.

Overleg sociaal Domein Makkum
PBM is aanwezig geweest bij een 1ste bijeenkomst Sociaal Domein Makkum.

Rotondes
De rotondes zullen worden gerestaureerd. Niet door Tichelaar, maar door Albarello te Menaldum.

Januari


Multifunctionele buitensportaccommodatie
PBM heeft al een tijdje ideeën over een multifunctionele  ijsbaan, zodat de ijsbaan vaker (multifunctioneel) gebruikt zou kunnen worden. Paulus Folmer komt ons vertellen (in aanwezigheid van Iisklub Makkum) hoe dat in Workum is gegaan. Daar hebben ze een multifunctionele buitensportaccommodatie op het ijsbaanterrein.

AED
De AED komt in de portiek van de bibliotheek. Zij zijn akkoord.

Communicatie
PBM heeft in de Belboei nu een vaste kolom waarin nieuws wordt geplaatst over dingen die Makkumers aangaan.

Bestuurlijk overleg met de gemeente

Kruising Haitsmaleane / Weersterweg
Voor de kruising komt een verkeerskundig advies.

Toiletgebouw Turfmarkt
De gemeente gaat kijken of er nog budget is vanuit het Friese Merenproject om een toiletunit te kunnen plaatsen.

Sluis
PBM gaat een middag meelopen met de havenmeester (wordt nog ingepland). We krijgen van de gemeente nog door hoe een sluisabonnement aangevraagd kan worden. Er komt een overleg met de bewoners van het Vallaat over de maatregelen voor de veiligheid van de sluis. Er komt een drijvende steiger aan de noordkant van de haven.

Parkeren centrum
Afd. Handhaving van de gemeente krijgt de opdracht intensiever te controleren en te bekeuren als dat nodig is.

Industriegrond Makkum
Uitbreiding is alleen aan de Papiermolen nog mogelijk. In april is er een overleg ingepland van OVM, VVB en PBM. De accountmanager bedrijven van de gemeente zal hier bij aanschuiven.

Woningbouwlocaties Makkum
Er zijn nog een aantal kavels beschikbaar op It Ferset. Team RO gaat bekijken wat voorkeurslocaties zijn. PBM vraagt zich af of er ook mogelijkheden zijn voor tiny houses. Er zal worden geïnventariseerd welk type woningen wenselijk zijn.

Verlichting MFC
Het terrein bij het MFC is donker. De gemeente kan een tweedehands lantaarnpaal ter beschikking stellen.
Aanleg moet zelf worden gedaan.

Februari


Multifunctioneel sportterrein
PBM krijgt een bericht van voetbalvereniging Makkum. Ook zij hebben een initiatief/idee voor een multifunctioneel sportterrein. De voetbalvereniging heeft het terrein naast het kaatsveld op het oog. Volgens PBM heeft de ijsbaan meer voordelen (o.a. een gebouw en verlichting). Het plan wordt op 26 maart besproken in een overleg van Sportyf yn Makkum (samenwerkingsverband van een aantal sportverenigingen in Makkum). Ook PBM schuift aan de 26ste.

AED
Volgens een website met daarop de AED’s wordt alleen de AED bij De Fûke onderhouden. Er zijn er meer in Makkum. Die staan echter niet allemaal op de website.

Dorpsvisie
Na de jaarvergadering zal het bestuur weer verder met acties m.b.t. de dorpsvisie.

 

 

 

Jaarverslag 2016

Warning: Use of undefined constant html5 - assumed 'html5' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /customers/d/3/0/pbmakkum.nl/httpd.www/wp-content/plugins/facebook-like-send-button/class-frontend.php on line 85 Warning: Use of undefined constant linklove - assumed 'linklove' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /customers/d/3/0/pbmakkum.nl/httpd.www/wp-content/plugins/facebook-like-send-button/class-frontend.php on line 95

AprilStakeholdersbijeenkomst Afsluitdijk

Op 14 april heeft PBM de stakeholdersbijeenkomst Afsluitdijk bezocht. Dit was een interessante bijeenkomst: er staat heel wat te gebeuren op en bij de Afsluitdijk.

Windmolens
De heer Fon ten Thij  is door de Provincie en gemeente aangesteld als onafhankelijk adviseur. In april is de heer Ten Thij in Makkum geweest. Bij deze avond waren aanwezig: Ondernemersvereniging, Vereniging van Bedrijven, Van Meerten, Arjen Doedel, de heer Schlutzer en PBM. De aanwezigen hadden het gevoel dat er niet naar hun werd geluisterd.

Er is door de Provincie toestemming verleend om grotere windmolens te plaatsen bij Hiddum-Houw.

Afvalcontainers Centrum
Bewoners in het centrum van Makkum voelen wel voor ondergrondse afvalcontainers.

Platform Kosta
Er is een bijeenkomst gehouden voor de politiek. De aanwezigen waren enthousiast over de plannen. Ze boden hulp aan, zowel financieel als specialistische hulp, gaven adviezen voor het aanvragen van subsidies bij de Provincie en droegen nieuwe ideeën aan.

Masterplan
Bomen zijn geplant. Voor Pinksteren moet het klaar zijn. Parkeren is nog wel een probleem.

 

MeiJongerenwerk Timpaan

Sabine Mozes, jongerenwerker van Timpaan sluit aan bij onze vergadering. Zij verteld dat er momenteel overlast is van jongeren bij de speeltuinen. Zij wijst ons op het bestaan van de projecten: La Mama’s (voor jonge moeders tot 23 jaar) en Bij de hand (kinderen tot 12 jaar krijgen een maatje om leuke dingen mee te doen).

PBM adviseert Timpaan om informatie over deze projecten te plaatsen in de Belboei.

Glascontainers
Er zullen een aantal glascontainers worden verwijderd. Er blijven 3 over.

Peuterspeelzaal, kinderopvang en BSO
Sisa is failliet. Peuterspeelzaal, kinderopvang en BSO blijven open, zijn overgenomen door COP/Kidsfirst Group.

Dodenherdenking
PBM was aanwezig bij de kranslegging. Deze verliep wat rommelig.

Windmolens
Er zijn bij de Provincie veel zienswijzen ingediend.

Platform Kosta
Het wachten is op de start van de werkzaamheden van het belevingscentrum. Mensen van het belevingscentrum kunnen adviseren bij de plannen van Platform Kosta.

Masterplan
Terrasschermen, lantaarnpalen, paaltjes en fietsenrekken moeten nog door de gemeente geplaatst worden. De prullenbakken zijn er al wel, maar die zitten geregeld propvol. Er is nog enige onenigheid over de terrasindeling op het Plein. Gemeente en horeca zoeken naar een oplossing.

Bestrating
De bestrating in de Geep ligt er slecht bij. Wordt gemeld aan de gemeente.

Bargekop
De Bargekop ligt er slecht bij. Wordt gemeld aan de gemeente.

 

Juni / juli / augustusParkeren
De gemeente heeft ons een voorstel voor nieuw te plaatsen borden in Makkum toegestuurd. PBM is akkoord met het voorstel. Het parkeren in het centrum is erg chaotisch.

Afvalcontainers centrum
PBM neemt nogmaals contact op met de gemeente m.b.t. de ondergrondse vuilcontainers voor de bewoners van het centrum.

Windmolens
Het is op dit moment stil omtrent de windmolens. Er lopen nog procedures.

Platform Kosta
De aannemer van het Beleefcentrum is bekend en zij gaan daar los. Bij het beleefcentrum komen deskundigen in dienst die kunnen adviseren/ondersteunen bij de plannen van Kosta.

Masterplan
PBM vindt het centrum erg mooi geworden. PBM heeft nog geld voor een cadeau aan Makkum en denkt aan een waterpomp bij de drogist. Daar heeft vroeger ook een waterpomp gestaan.

 

SeptemberIJsbaan
De ijsvereniging Makkum schuift aan bij de vergadering van PBM. PBM wil graag weten hoe de ijsvereniging staat tegenover het plan om de ijsbaan verhard te maken, zodat deze in de zomer gebruikt kan worden en dat er in de winter eerder geschaatst kan worden. Het initiatief  in Workum  voor een multifunctionele ijsbaan is een mooi voorbeeld. De ijsvereniging is positief.

PBM gaat andere verenigingen polsen hoe die tegenover de plannen met de ijsbaan staan. Te denken valt aan de volleybalvereniging, voetbalvereniging, loopclub,…. Als er interesse is kan er een werkgroep worden samengesteld. PBM informeert bij de ijsclub Workum, hoe zij het hebben aangepakt.

Parkeren centrum
Er zijn nog veel klachten over het parkeren in het centrum. Overal en nergens worden de auto’s neergezet. Handhaving zal vaker gaan controleren.

Avondrust
Patyna wil in Makkum een pilot project opzetten om Avondrust toekomstbestendig te maken. PBM sluit aan bij de overleggen hierover.

Waterpomp
Een waterpomp plaatsen is nogal duur. Andere opties worden onderzocht.

Dorpsvisie
PBM wil graag een nieuwe dorpsvisie. We nemen hierover contact op met Doarpswurk.

Windmolens
In oktober zal er een informatiemarkt over de molens op Hiddum Houw plaatsvinden. De vergunning voor de molens in het IJsselmeer is nog niet rond.

Platform Kosta
Er is een omgevingsfonds, maar het bestaan ervan was bij lang niet iedereen bekend. Het is in beheer bij de gemeente. Elk jaar komt er geld in het omgevingsfonds.

Masterplan
De lichtmasten op de Markt zijn nog niet geplaatst. PBM vraagt dit na bij de gemeente.

 

OktoberFederatie van Dorpsbelangen
Dorpsbelang Folsgeare roept dorps- en plaatselijk belangen op een gezamenlijke federatie te vormen. PBM besluit de eerste bijeenkomst bij te wonen en dan te besluiten of we deelnemen aan een federatie of niet.

Waterpomp
We horen dat MAD ook bezig is met het plaatsen van een waterpomp in het centrum, via het project Join the pipe.

Windmolens
Afspraken over het verwijderen van een aantal windmolens op Hiddum Houw worden niet nagekomen.

Platform Kosta
Plaatselijk belangen van de IJsselmeerkust maken zich hard voor de verbreding van de sluis. De Tweede Kamer is al akkoord. Geld is nu nog het probleem. Er zal een brief hierover naar de Provincie worden gestuurd.

Ondernemersfonds
Er is onlangs een informatie- / pitch-bijeenkomst georganiseerd. PBM heeft vragen over de constructie van het ondernemersfonds.

Masterplan
De lichtmasten op de kopse kanten van de Markt zijn geplaatst.

 

NovemberAvondrust
PBM is aanwezig geweest bij de bijeenkomst “Samen op zoek”, over de toekomst van Avondrust. De vraag van Patyna is hoe Avondrust betrokken kan blijven bij het dorp en vice versa.

Verbreding Sluis Kornwerderzand
Arjen Doedel is mede namens PBM mee geweest naar Den Haag en heeft daar met meerdere dorpen/steden aan het IJsselmeer een brief aangeboden.

Windmolens
PBM is aanwezig geweest bij de expertmeeting “Mogelijke deelname in Windpark Fryslân B.V.”. Doel van de bijeenkomst: Participatie in het park voor particulieren, bedrijven en gemeenten. Er werd uitleg gegeven over hoe er in het park geïnvesteerd kan worden.

Masterplan
Terrassen op het Plein groeien erg naar elkaar toe. Op de Markt staan mooie afscheidingen tussen de terrassen, op het Plein niet. Het parkeren is nog steeds erg chaotisch.

Walbeschoeiing Krommesloot
De walbeschoeiing op de Krommesloot is hersteld.

 

DecemberBestuurlijk overleg
Op 13 december heeft PBM het jaarlijks Bestuurlijk Overleg met de contactwethouder (Offinga) en de dorpencoördinator (Theo Bouma). Besproken onderwerpen:

Verlichting bij de ingang van het terrein van MFC Maggenheim: het is hier erg slecht verlicht.

Masterplan Makkum: Het is erg mooi geworden in het centrum van Makkum, alleen de terrassen op het Plein zijn  erg chaotisch en rommelig.

Parkeren in Makkum: Er is geen toezicht op het parkeerbeleid in Makkum. Vergunninghouders kunnen hun auto’s bijna niet kwijt op de plekken waar zij vergunning voor hebben. Op vrijdagavond worden de auto’s overal maar geparkeerd er is hier geen toezicht op. Handhaving hier eens op af sturen en dan gelijk beboeten. Op het Singeltje komt geen uitbreiding van de parkeerruimte, omwonenden waren hier op tegen. Er liggen bij de gemeente nog plannen op de plank voor de Ds. L. Touwenlaan. Deze straat smaller maken met parkeergelegenheid er langs. Wethouder Offinga neemt deze portefeuille over van een collega vanwege ziekte en gaat hier naar kijken. De gemeente komt hier op terug.

Klok van de Waag: de klok doet het weer niet. Er wordt hier druk aan gewerkt, er is een onderdeel  van de klok stuk.

Waterpomp in het centrum van Makkum:  Er heeft vroeger een waterpomp gestaan ter hoogte van de drogist. PBM vraagt zich af of het ook mogelijk is om hier weer een pomp te plaatsen. De gemeente zal PBM informatie sturen over Join the Pipe, dit is een simpele witte pomp. Hierna zal PBM contact opnemen met MAD, want deze zijn ook bezig met een pomp. En dan eens kijken wat er mogelijk is.

Ondergrondse containers in het centrum: Er staan veel containers in het centrum bij de bewoners op de stoep of zelfs in de hal, omdat zij geen achterom of tuin hebben. PBM gaat nakijken om welke straten het gaat, wie er belang hebben bij een ondergrondse vuilcontainer. Tevens gaat PBM kijken waar eventueel zo’n container geplaatst zou kunnen worden. Hierna zal de gemeente onderzoeken of dit alles ook haalbaar is.

IJsbaan: Er wordt op dit moment, met het ontbreken van strenge winters, weinig gebruik gemaakt van de ijsbaan. PBM is een groot voorstander van een multifunctionele ijsbaan en heeft hierover al contact gehad met de ijsvereniging. De gemeente kijkt na hoe het is geregeld met de pacht van de ijsbaan. De ijsbaan in Makkum is erg diep.

Pand Tichelaaar: een supermarkt is hier niet mogelijk i.v.m. de belasting met vrachtverkeer in de buurt. Pand is niet van de gemeente, dus kan de gemeente hier verder niks mee doen. Maar de bestemming op het pand is nu detailhandel. Komt er een aanvraag voor woningbouw, dan gaat de gemeente hier wel mee akkoord. PBM moet zelf eventuele projectontwikkelaars benaderen. De gemeente wil wel namen doorgeven wie benaderd zouden kunnen worden, zodat PBM of de familie Tichelaar deze kunnen benaderen.

Theo Bouma heeft een oude vlag van Makkum bij zich, gevonden in de archieven van de gemeente. Deze vlag komt uit de voormalige gemeente Wûnseradiel. PBM zal er voor zorgen dat de vlag terecht komt bij Ald Makkum.

 

JanuariDorpsvisie
De heer Titus Sijmonsma van Doarpswurk schuift aan bij de vergadering van PBM. Een dorpsvisie is het nadenken over situaties in het dorp en nadenken over waar je wilt staan over 10/15/20 jaar. Rondom thema’s zullen werkgroepen geformeerd moeten worden, met daarin ook een lid van het bestuur van PBM. De heer Sijmonsma kan de werkgroepen adviseren en ondersteunen.

Kunstweekend
In juni 2017 vindt er een kunstweekend plaats in Makkum. De organisatie van dit evenement vraagt of PBM dit evenement ondersteunt door het zetten van een handtekening op een subsidieaanvraag richting Provincie.

Federatie van Dorpsbelangen
De opkomst van de federatie van Dorpsbelangen i.o. was erg laag. Waarschijnlijk ook vanwege het slechte weer. De bedoeling van de federatie is om gezamenlijk zaken aan te kaarten richting gemeente.

Platform Kosta
Er komt weer een uitnodiging voor een gesprek met de heer Fon ten Thij. Rondom Kosta is het momenteel vrij stil. De website wordt aangepast en met het Beleefcentrum op de Afsluitdijk is men druk bezig. Er zijn plannen voor een fietspad van Makkum naar Kornwerderzand.

 

FebruariTimpaan (opbouwwerk) en Buurtsportcoach (BSC)
Vanuit het gebiedsteam is er een signaal gekomen dat gebiedsteammedewerkers niet goed weten naar wie/welke organisatie ze moeten doorverwijzen als (eenzame) ouderen een activiteit willen doen (sport/cultuur/…).
Er loop al een traject met Avondrust die ouderen uit Makkum meer wil betrekken bij hun activiteiten. We adviseren Sandra Ordelman (Timpaan) en Tinie Zijlstra (BSC) contact met Avondrust op te nemen hierover.

Windmolens
PBM heeft wederom een avond met de heer Fon ten Thij bijgewoond. Er komt nu nog een avond met ondernemers.
Er is een bijeenkomst geweest over het molenpark Hiddum Houw. PBM is hier niet bij geweest.

 


 

Statuten PBM

Klik hieronder op “statuten PBM” om de officiële statuten in te zien.

Statuten PBM