Category Archives: Nieuws

Ledenwerving PBM tijdens de Visserijdagen 2019

 

Onder het motto “MET MEER LEDEN STAAN WE STERKER” stond het PBM bestuur tijdens de Visserijdagen met een stand op de Markt.

Tevens werd er informatie gegeven over o.a. het verloop tijdens ‘de Tafel van Makkum’ en de keiharde klap in de gezichten van de vele Makkumse vrijwilligers die hier maanden lang in hun kostbare vrije tijd druk zijn geweest om alle belangrijke Makkumse onderwerpen en vraagstukken voor de nieuwe Dorpsvisie 2019 te benoemen. Op die avond zou nl. conform de eerder gemaakte afspraak direct met punten uit de nieuwe Dorpsvisie gestart worden. Dat bleef uit, deze wedstrijd werd weer onnodig helemaal overnieuw gespeeld. Logischerwijs hebben daarom zowel de V.V.B. en het PBM schriftelijk bezwaar gemaakt tegen deze vreemde en overbodige gang van zaken.

In toekomstige gesprekken met de gemeente is en blijft het dan ook uitermate belangrijk dat het PBM echt héél Makkum mag en kan vertegenwoordigen, daarom was een extra ledenwervingsactie noodzakelijk. Met ruim 50 nieuwe leden is nu weer richting gegeven.  Er is nog veel te doen, want de realiteit is dat er van de +- 1000 Makkumse huishoudens nog steeds meer dan de helft geen lid is,  dus hierbij nogmaals een zeer vriendelijke oproep om óók lid te worden zodat we;  “VOOR DE TOEKOMST SAMEN NOG STERKER KUNNEN STAAN”.

——————————————————————-

*Graag in blokletters/duidelijk leesbaar

Naam:___________________________________________________

Adres:__________________________________________  No. _____

Postcode:  8754 ___ MAKKUM  Tel.06-_________________________

Email adres:_______________________@_________________ . ___

Rekeningnummer (IBAN): NL_____ ___________ ________________

Handtekening: ___________________________

*Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens en uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Dit formulier kan ofwel ingestuurd of afgegeven worden: PBM Kerkeburen 3 of insturen als foto(JPG) via ons @adres: info@pbmakkum.nl

Dodenherdenking 4 mei 2019

Op 4 mei a.s. vanaf 19.00uur formeert de stoet zich op de Ds. L. Touwenlaan bij de Sint Martinusschool. Er is een kranslegging (ook door het bestuur van Plaatselijk Belang Makkum)  bij het monument op de Buren en op het Kerkhof. Na twee minuten stilte om 20.00 uur, volgt er een korte toespraak door mevrouw Epke van Elderen-Dijkstra.

Uitnodiging Jaarvergadering 2019

Windpark Fryslân. Inventarisatie van wensen en behoeften

Het begint er steeds meer op te lijken dat Windpark Fryslân in het IJsselmeer er gaat komen. Makkum heeft altijd open gestaan voor alle opties en (on)mogelijkheden. In eerste instantie tegen plaatsing in het IJsselmeer, want daar kunnen we duidelijk over zijn! Een dergelijk groot park in een recreatie gebied voor je deur, daar gaan we wel iets van merken.

Of de gevolgen negatief (of misschien zelfs wel positief) zullen zijn voor de recreatie en de algehele leefomgeving van mens en dier, is nog moeilijk in te schatten, maar de Gemeente heeft in samenwerking met de Provincie en het Rijk een lijst opgesteld, om te inventariseren welke wensen er zijn om eventuele negatieve gevolgen van het Windpark Fryslân te compenseren. Denk bijvoorbeeld aan financiële participatie in het windpark, Korting op je stroomrekening of geldelijke bijdragen voor de leefbaarheid in ons mooie Makkum.

Download hiernaast het formulier, vul het in, stuur het naar windenergie@sudwest-fryslan.nl en geef aan wat je wensen en behoeften zijn!