Jaarvergadering 30-03-2017

Verslag van de 108e Jaarvergadering op 30 maart 2017

Opening
Op donderdag 30 maart 2017 wordt de 108e ledenvergadering van Plaatselijk Belang Makkum gehouden in M.F.C. Maggenheim te Makkum. Namens het bestuur van Plaatselijk Belang Makkum heet voorzitter Martin de Jong de leden, raadsleden, wijkagent en genodigden van harte welkom en opent de jaarlijkse ledenvergadering. Er zijn 33 leden aanwezig op deze ledenvergadering van Plaatselijk Belang Makkum.

Mededelingen
Onder ander aanwezig deze avond: Klaas Visser van het FNP, dienstdoend wijkagent Sierd Steigenga, Titus Sijmonsma van Doarpswurk, Sandra Ordelman van Timpaan, Bauke van Dijk als gemeente raadslid van D66 en tot slot Arjen Doedel van platform Kosta.

Verslag Jaarvergadering 1 april 2016
De verslagen liggen voor de aanwezigen op de tafels en zullen ook op de nieuwe website van Plaatselijk Belang Makkum worden geplaatst. Anders dan voorgaande jaren wordt het verslag niet meer voorgelezen. Aangezien er geen vragen zijn, wordt het verslag van de jaarvergadering vastgesteld.

Jaarverslag 2016/2017
De verslagen liggen voor de aanwezigen op de tafels en zullen ook op de website van Plaatselijk Belang Makkum worden geplaatst. Tevens wordt dit verslag ook niet voorgelezen zoals voorgaande jaren. Er is n.a.v. het verslag een opmerking vanuit de zaal:
Plaatselijk Belang Makkum wordt gecomplimenteerd over de mooie flyer die Plaatselijk Belang Makkum heeft uitgebracht.
Na deze vragen wordt het jaarverslag 2016/2017 vastgesteld.

Financieel verslag 2016
Penningmeester Jannie Lutgendorff geeft een toelichting op het financiële verslag over 2016 die ook op de tafels in de zaal liggen.  We zijn nog bezig met het cadeau voor Makkum. Er zijn geen vragen of opmerkingen over het verslag.

Verslag kascommissie en benoeming nieuw kascommissielid
De voorzitter geeft het woord aan de kascommissieleden Paul Doedel en Joep Bergsma. De kascommissieleden zijn langs geweest bij de penningmeester en de kas klopt exact. Er wordt decharge verleend door de kascommissieleden. Paul Doedel neemt dit jaar afscheid van de kascommissie en zijn functie wordt overgenomen door Piet Venema. Jan Volbeda zal plaatsnemen als reservelid.

Begroting 2017
Penningmeester Janny Lutgendorff geeft een korte toelichting op de begroting voor 2017, welke ook op de tafels in de zaal liggen.
De contributie loopt terug door minder leden. De aanwezigen stemmen in met de begroting voor 2017.

Bestuursverkiezing
Dit jaar zijn er 2 aftredende en niet herkiesbare bestuursleden. secretaresse Jolanda Dolman-Eisma en bestuurslid Zus Boonstra worden bedankt voor hun jarenlange inzet voor Plaatselijk Belang Makkum. Zij ontvangen de gebruikelijke bloemen en cadeaubon voor hun inzet. De behoefte aan nieuwe bestuursleden werd hierna nogmaals aangekaart, twee personen werden al aangehaald als eventuele leden en later zal vanuit de zaal een derde vrijwilliger zich melden. Deze personen zijn Marc Kamerbeek, Ruud Wijntjes en Catrinus v/d Meer.

Wijkagent Sierd Steiginga
De wijkagent van Makkum, Sierd Steiginga, geeft een opsomming van de cijfers over 2016:

– Er is 3x een woning inbraak geweest.
– Er is 2x een inbraak geweest op de camping.
– Er zijn 4 pogingen tot inbraak geweest.
– Er zijn 48 meldingen geweest van vernielingen
– Er zijn 9 mishandelingen gemeld.
– Er zijn 88 diefstallen gemeld.
– Er zijn 3 overtredingen geweest m.b.t. rijden onder invloed
– Er waren 21 meldingen m.b.t. overlast veroorzaakt door jeugd.
– Er waren 38 meldingen van overlast veroorzaakt door verwarde personen. Hier kan bij vermeld worden dat er het afgelopen jaar meerdere probleemgezinnen in Makkum geplaatst zijn met een GGZ achtergrond.

Parkeren
De politie geeft aan dat parkeerovertredingen en het beboeten hiervan geen prioriteit heeft. Met name door het feit dat de blauwe zones niet juist zijn aangegeven bij binnenkomst van het dorp,  blijkt dat uitgedeelde boetes vaak met succes werden aangevochten. De blauwe zone blijkt dus vaak een grijze zone te zijn.

Whatsapp buurtpreventie
Er is een buurt in Makkum inmiddels actief met Whatsapp buurtpreventie, ofwel WABP. Sierd geeft aan dat deze groepen op initiatief van bewoners worden  gevormd.

Rondvraag

Catrinus vd Meer biedt zich aan voor een bestuursfunctie in Plaatselijk Belang Makkum. Hij geeft aan dat er meerdere punten van aandacht zijn. Tijdens zijn ritjes van het strand naar het dorp zijn hem een aantal situaties opgevallen. Deze situaties heeft hij gefotografeerd en aan de gemeente overhandigd. De gemeente doet er echter niets mee omdat het digitaal aangeleverd dient te worden. Discussie volgt en Marc Kamerbeek geeft aan dat als hij zijn genomen foto’s digitaal inlevert, het vrijwel gelijk in behandeling wordt genomen door de gemeente en zijn klachten binnen 3 maanden kunnen worden opgelost.

Opmerking vanuit de zaal over de tuintjes in Makkum; men vind sommige tuinen niet om aan te zien.

Complimenten met betrekking tot de aankleding van de tuinen rondom de rotondes. Met name de bloemen, die er prachtig bijstaan.

De heer Appeldorn maakt zich zorgen om Makkum en vindt dat de verpaupering toeslaat. De Belboei wordt niet meer gelezen en de consumenten weten de winkels niet meer te vinden.

Sandra Ordelman van Timpaan licht in het kort haar werkzaamheden toe.

Er volgt nog een opmerking met betrekking tot het vormen van een dorpsvisie; moet alleen Plaatselijk Belang Makkum zich hierover buigen of zal dit in samenwerking moeten gebeuren met andere verenigingen?

Parkeren: De bus heeft bijna geen ruimte om de bocht te nemen bij de Jumbo als er auto’s tegen de heg aan geparkeerd staan. Er worden op dit stuk asfalt vaak hoge snelheden behaald dus snelheidsremmende maatregelen zoals drempels worden genoemd.

Er wordt een vraag gesteld over het ondernemersfonds. Deze vraag wordt doorverwezen naar de OVM/VVB.

Bauke van Dijk oppert het idee om de weg langs de Zeedijk voor bestemmingsverkeer te gaan gebruiken en het overige verkeer over de Weersterweg te sturen, dit om de uitstraling van de regio te verbeteren en deze weg beter begaanbaar te maken voor fietsers. Hierna komt het nieuwe plan van een binnendijks fietspad ook ter sprake, hier is echter nog niet veel over bekend.

De ondergrondse vuilcontainers op de haven zijn vaak rommelig en er wordt vaak afval naast gedumpt. Niet echt een visiteplaatje voor Makkum.

Pand Tichelaar is voor velen een doorn in het oog, onkruid en verpaupering van het pand zorgen voor een trieste binnenkomst van Makkum. De hoek ter hoogte van de  DA drogist is onoverzichtelijk en er wordt vaak te hard gereden in de Kerkstraat.

Arjen Doedel heeft enkele punten; de bewegwijzering die nog maar enkele jaren staat is al aan het corroderen aan de voet, of dit nog onder een eventuele garantie/coulance zal vallen. Rotondes zijn geen visitekaartje van Makkum. Bij navraag bij Tichelaar blijkt dat tegels bijmaken geen optie meer is en er zal iets anders bedacht moeten worden.

Titus Sijmonsma van Doarpswurk
De Doarpswurk Mienskip is opgericht na de Inspiratiedag die op 21 november 2014 werd gehouden. Na afloop van deze dag konden deelnemers aangeven of ze lid wilden worden van de klankbordgroep die meedenkt met de Doarpswurkmedewerkers en deze van ideeën en adviezen voorziet. De groep bestaat uit ruim twintig vertegenwoordigers van dorpsbelangen, dorpshuizen en lokale initiatieven. Betrokken burgers die hun kennis en ervaring willen delen.

Het doel van deze groep is het adviseren van Doarpswurk over belangrijke thema’s en het informeren over behoeftes uit de dorpen. Het beleid is te lezen in de missie en visie.

Toekomst
Doarpswurk denkt na over haar rol in de toekomst en ziet dat partnerorganisaties en de overheden als provincie en gemeenten dit ook doen. Haar huidige rol is om dorpen te stimuleren en ondersteunen op het gebied van burgerinitiatieven die de leefbaarheid bevorderen. Doarpswurk ontvangt hiervoor financiering vanuit het plattelandsbeleid van de provincie. Dit beleid eindigt in 2017 en daarmee is de financiering na 2017 nog onzeker.

Na de presentatie/inleiding van Titus hebben we groepen gevormd met de aanwezigen die per onderwerp hun ideeën konden ventileren.

Er waren drie onderwerpen:

– Recreatie

– Zorg en welzijn

– Wonen

Hierna hebben wij ieder zijn/haar email adres genoteerd om ieder op de hoogte te houden wat voor vervolg PBM hieraan wil geven in verband met de dorpsvisie.

Sluiting
De vergadering wordt rond 22.30 uur door voorzitter Martin de Jong afgesloten. Hij bedankt de aanwezigen voor hun komst en inbreng.